Verkoopovereenkomst -

Koop-verkoop overeenkomst

Leg tussen partijen de prijs en alle verkoopwaarden vast

€ 47,- (BTW incl.)

Bent u een verkoper van producten of diensten of wilt u juist zelf producten of diensten kopen? Dagelijks worden er vele zakelijke koopcontracten gesloten tussen bedrijven. De afspraken die u samen met de andere partij maakt over de koop van een product of dienst, worden vastgelegd in een koopcontract.

Een koopovereenkomst kan tegelijkertijd ook een andere, dus een gemengde overeenkomst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het op maat maken van een aan te schaffen product. Of een koop- aanneemovereenkomst.

Bij sommige typen overeenkomsten zijn bijzondere regels van toepassing. Die regels geven meestal de koper sterkere rechten en bescherming en de verkoper zwaardere verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is de koop van een woning en de consumentenkoop.

Andere namen

Koopovereenkomst

Verkoopcontract

Koopovereenkomst goederen

Koopovereenkomst auto

Wat is een Koop-Verkoop overeenkomst?

Een Koopovereenkomst of Koopcontract is een overeenkomst waarin alle details staan die belangrijk zijn zijn voor de koper en verkoper van een product of dienst. Beide partijen hebben zo een bewijsmiddel van de gemaakte afspraken, waardoor naderhand weinig ruimte is voor discussie.

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de een (de verkoper) zich verbindt een zaak te geven en de ander (de koper) om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Zij bestaat dus uit verschillende elementen, namelijk:

 • De verplichting van de verkoper om een zaak te geven en;
 • De verplichting van de koper om daarvoor een koopprijs in geld te betalen.

Bevat de overeenkomst beide elementen, dan is er automatisch sprake van een koopovereenkomst.

Aan welke vereisten moet de koop-verkoopovereenkomst voldoen?

     1. Mondelinge of schriftelijke overeenkomst?

Vanzelfsprekend moet er een overeenkomst tussen de verkoper en koper zijn. Die afspraak tot afgifte en betaling komt tot stand op het moment dat de ene partij het aanbod tot (ver)koop van de andere partij aanvaardt.

Of anders gezegd: de koopovereenkomst komt tot stand als de aanvaarding de andere partij bereikt.

De overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Het is aan te raden om overeenkomsten altijd schriftelijk te sluiten. Dan staat namelijk zwart op wit vast dat er een overeenkomst is, maar ook welke afspraken er zijn gemaakt.

     2. Verplichting tot het geven van een zaak

De verkoper is verplicht om de zaak af te geven. Deze kunnen zowel roerende als onroerende zaken zijn, maar ook vermogensrechten zoals vorderingsrechten of licenties. De overeenkomst moet een duidelijke omschrijving van de zaak bevatten of de zaak moet minstens bepaalbaar zijn. Zoniet is de koopovereenkomst nietig.

Het ‘afgeven’ brengt mee dat de verkoper de verkochte zaak met toebehoren in eigendom moet overdragen en afleveren.

De verkoper moet de zaak dus aan de koper in bezit geven. Als de koper voor betaling van de zaak een andere zaak aan de verkoper geeft, dan is dat niet een koopovereenkomst. Maar dan is er sprake van een ruilovereenkomst.

     3. Verplichting tot betalen koopprijs

De koper is verplicht om de prijs te betalen.

Let op: De koop is geldig, ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de prijs. In dat geval is de koper een redelijke prijs verschuldigd. Het is echter wel gebruikelijk en verstandig om de koopprijs schriftelijk in het koopcontract vast te leggen. Partijen mogen de koopprijs in vrij te kiezen valuta uitdrukken. De regel is dat er de koper moet betalen op het moment dat de verkoper de zaak aan de koper geeft.

Toon minder Toon meer

Wanneer is een Koop-Verkoop overeenkomst nodig?

Kopen en verkopen is één van de meest voorkomende rechtshandelingen tussen ondernemingen onderling of met een consument.

Hoewel de meeste verkopen van roerende goederen vlot verlopen, is het toch verstandig om een aantal elementen in een overeenkomst vast te leggen. Dit is zeker het geval wanneer de goederen niet onmiddellijk geleverd worden of bij een betalingsuitstel, waarbij eigendomsvoorbehoud tot na de volledige betaling van de koopsom cruciaal is. Betaalt de koper niet dan blijf je als verkoper eigenaar van de “verkochte” goederen.

Bij laattijdige betaling weet de koper welke schadevergoeding en/of intresten je kan aanrekenen.

U doet er dus goed aan om vooraleer problemen ontstaan de afspraken in een rechtsgeldige overeenkomst op te nemen.

Is voor een bestelling om iets aan te kopen altijd een geschreven overeenkomst vereist?

Juridisch gezien is een mondelinge overeenkomst perfect geldig tussen koper en verkoper. Wanneer beide partijen akkoord zijn over een voorwerp (goed of dienst) en een prijs, dan bestaat er een overeenkomst.

Een uitdrukkelijk akkoord (ondertekening, bevestiging per mail) is niet altijd vereist. Er mag een stilzwijgende toestemming zijn, bv. in het geval van bouwwerken. Zelfs indien de offerte niet werd ondertekend of indien er geen offerte werd opgesteld, dan is toestemming voldoende om de werken te laten uitvoeren.

Andere voorbeelden van stilzwijgende toestemming zijn:

 • het aanvaarden van de levering
 • het aanvaarden van de betaling van de levering

Let wel: Als de levering uitgesteld is (bv. meubilair dat niet onmiddellijk kan worden geleverd), dan is het opstellen van een bestelbon verplicht.

Hoe groter het bedrag van uw aankopen, hoe belangrijker het is om een koopovereenkomst af te sluiten dat als bewijs kan dienen.

Een geschreven overeenkomst is verplicht vanaf 375 euro
De verkoper moet vanaf 375 euro een schriftelijk bewijs van de aankoop afleveren.

Toon minder Toon meer

Download gratis een voorbeeld Koop-Verkoop overeenkomst

De inhoud van het document wordt bepaald op basis van de keuzes die u maakt

Uw document rechtsgeldig maken

Maak je document

Maak je document door te kiezen wat voor uw concrete situatie van toepassing is en verwijder alle andere opties. Vul de gevraagde gegevens in. Assistentie kan via onze chat

Controleer je document

Controleer je document om er zeker van te zijn dat deze volledig aansluit bij uw behoefte. Bij twijfel kan je het document door een jurist laten nakijken.

Ondertekenen

Zorg dat alle partijen het document ondertekenen en maak het zo bindend voor iedereen

Sla het document op

Ieder van de partijen draagt er zorg voor het document zorgvuldig te bewaren

Wat staat er in een Verkoop overeenkomst

Gedetailleerde beschrijving van de goederen en/of diensten

Besteed speciale aandacht aan de beschrijving van het product of de dienst en vermeld eventuele garanties die u biedt. Deze informatie vormt de ruggengraat van uw contract, dus beknibbel niet op details. Voeg alles toe wat u heeft afgesproken en onthoud dat u na ondertekening van het contract wettelijk verplicht bent om te leveren. Onvolledigheid leidt achteraf tot problemen.

Als uw contract exclusieve rechten bevat, vergeet dan niet om dit duidelijk te maken. Deze rechten verbieden een koper meestal om hetzelfde product of dezelfde dienst bij een ander bedrijf te bestellen.

Verleent u diensten? Definieer dan zeker de omvang van het werk. Wees specifiek over alles waar u verantwoordelijk voor bent: elke dubbelzinnigheid hier kan leiden tot eisen van de klant waaraan duur zal zijn om te voldoen. Beter nog is een aangepaste overeenkomst te gebruiken zoals:

Verplichtingen van verkoper en koper

De verkoper is verplicht de goederen en/of diensten te leveren en de koper verbindt zich ertoe deze te betalen.

U kan eventuele modaliteiten van betaling  bv. op welk rekeningnummer of betalingstermijn toevoegen alsook een clausule opnemen in geval van laattijdige betaling.

De template koop-verkoopovereenkomst voorziet een mogelijkheid tot toevoegen van bijkomende verplichtingen voor zowel de koper als de verkoper.

Bij een commerciële verkoop tussen ondernemingen, is het belangrijk aan de geven wiens algemene voorwaarden (battle of the forms) van toepassing zijn op de overeenkomst.

Garanties

De verkoper is wettelijk verplicht aan een aantal garanties te voldoen bij de levering van goederen en/of prestaties:

 • Rustig genot:  de verkoper verzekert dat hij eigenaar is van de verkochte goederen en garandeert dat deze vrij zijn van enige lasten, erfdienstbaarheden of andere verbintenissen
 • Verborgen gebreken: de verkoper vrijwaart de verkochte goederen voor verborgen gebreken die ze onbruikbaar zouden maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn. Dit geldt niet voor zichtbare gebreken.
 • Ontvangst en aanvaarding: de koper kan slechts gedurende een bepaalde periode en op een bepaalde manier klachten over de levering opwerpen.

Eigendomsvoorbehoud

Bij een verkoop onder eigendomsvoorbehoud wordt de koper pas eigenaar van het gekochte product wanneer de koopprijs is voldaan. Tot dat moment blijft de verkoper eigenaar en kan die de geleverde producten terughalen wanneer de koper in gebreke blijft te betalen.

Eigendomsvoorbehoud omvat:

 • koper wordt pas eigenaar na betalen van de prijs
 • koper mag de goederen niet doorverkopen
 • koper mag derden geen rechten verlenen op de goederen
 • aanbrengen van een merkbaar teken dat verkoper nog eigenaar is
 • terugname van de goederen door de verkoper
 • schuldvordering gaat over op nieuwe eigenaar als koper de goederen toch verkoopt ondanks het eigendomsvoorbehoud

Aansprakelijkheid

Einde en verlenging van de overeenkomst

Geef deadlines en de exacte duur van uw overeenkomst aan: vermeld bijvoorbeeld de datum waarop het contract begint en eindigt.

Hanteert u geen vaste beëindigingsdatum hebt, voeg dan een beschrijving van het beëindigingsproces toe of het contract kan ook automatische verlengingen hebben.

Overmachtsclausule

Gerelateerde documenten

Easylegal leden die een Verkoop overeenkomst opstelden, hebben ook volgende documenten gemaakt:

Word nu lid en krijg ongelimiteerd toegang

Voor € 297,- (BTW incl) krijgt u ongelimiteerde èn levenlange toegang tot alle documenten, checklists en rechtswijzers over tientallen juridische kwesties

Veel gestelde vragen over de Verkoop overeenkomst

Voor wie is de koop-verkoop overeenkomst bestemd?

Kopen en verkopen is één van de meest voorkomende rechtshandelingen tussen ondernemingen onderling of met een consument.

Deze template kan gebruikt worden voor:

 • verkopen tussen ondernemingen
 • verkopen tussen particulier en/of onderneming gebruikt
 • verkoop van nieuwe goederen
 • verkoop van gebruikte of tweedehands goederen
 • verkoop van materiële goederen
 • verkoop van immateriële goederen

Wanneer er sprake is van huurkoop of leasing, gebruik je hiervoor de template lease overeenkomst. De verkoop van gebruiksrechten van bv. software regel je dan weer met een licentie overeenkomst. Voor de verkoop van een tweedehands auto gebruik je de template overeenkomst verkoop tweedehandswagen. De verkoop van onroerende goederen gebeurt in twee stappen; eerst wordt een verkoopcompromis opgesteld waarna een notariële akte wordt verleden.

Is een mail geldig als verkoopovereenkomst

In principe kan elke overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk gewijzigd worden. Sedert enige tijd wordt in de rechtspraak aanvaard dat de e-mail een geldige schriftelijke wijziging kan betekenen van een overeenkomst.

Artikel 1.5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zorgt voor de aanvaarding van een e-mail als geldig middel om een kennisgeving te verrichten.

Wat is een kennisgeving?

’Iedere mededeling van een beslissing of een feit van de ene aan de andere persoon of personen’.

Nu kan er met deze wijze van communicatie één en ander foutlopen; bv. berichten die in een spamfilter terechtkomen of ongelezen blijven. Daarnaast is er geen zekerheid dat het gekozen e-mailadres nog in gebruik is.

Om aan deze onzekerheden tegemoet te komen, stelt datzelfde artikel dat een bericht de bestemmeling bereikt wanneer hij er kennis van neemt of wanneer hij er redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen.

Ook dit is nog ontoereikend. Daarom wordt het gebruik van e-mail aan een dubbele voorwaarde gekoppeld:

 1. De bestemmeling moet voorafgaand akkoord gaan met het gebruik van zijn e-mailadres voor dergelijke kennisgeving
 2. én dat adres moet ook gespecifieerd worden

Het gebruik of de gewoonte om via e-mail te communiceren, kan voor een impliciete toestemming zorgen. Dit is zo wanneer partijen al geruime tijd met elkaar e-mails uitwisselen in eenzelfde context.

Let wel!

Het kan zijn dat er een clausule in de overeenkomst staat die bepaalt op welke wijze de overeenkomst geldig kan worden gewijzigd. Staat in die clausule dat deze enkel per aangetekend schrijven kan worden gewijzigd, dan is het gebruik van e-mail niet geldig.

Zegt de clausule dat de overeenkomst enkel schriftelijk kan worden gewijzigd dan is ook de email een geldige schriftelijke wijziging.

Kan ik de Verkoop overeenkomst onbeperkt downloaden?

Als Easylegal lid krijgt u toegang tot een databank welke maandelijks nieuwe documenten en overeenkomsten worden toegevoegd. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot al deze juridische documenten. 

Beschik ik met het abonnement over meer documenten dan dewelke ik in de webshop kan kopen?

Ja. Als met een lidmaatschap heeft u niet alleen toegang tot alle overeenkomsten en brieven uit de webshop maar kan u ook gebruik maken van de vele checklists en organagrammen die niet als los document kunnen aangekocht worden.

Is maatwerk ook mogelijk?

Zeker wel! Het Easylegal team bestaat ook uit juristen met elk hun expertise. Afhankelijk van uw noden, wordt er een aparte offerte opgesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overeenkomst of juridisch document kan u ons best bellen en maken we graag tijd voor u vrij.

Ik wil zeker zijn. Kan ik documenten laten nalezen?

Uiteraard! Bestaande contracten en overeenkomsten kunnen ook door één van onze juristen worden nagelezen. Dit zit niet vervat in het lidmaatschap, maar wees ook gerust. Ook hier hebben we gunstige tarieven voor u klaar. Neem met ons contact op en we antwoorden u met een gepaste offerte.  

Download jeSoftware as a Service (SaaS) overeenkomst

Maak nu uw Koop-verkoop overeenkomst