Juridisch woordenboek

Easylegal streeft ernaar de wet eenvoudiger, betaalbaarder en voor iedereen beschikbaar te maken. Met dit in gedachte hebben we het Juridisch Woordenboek in Duidelijke Taal gecreëerd.

Het Juridisch Woordenboek in gewone taal is een verzameling van meer dan honderd veel voorkomende juridische termen, gedefinieerd in eenvoudige, alledaagse taal. We hebben het juridisch jargon eruit gehaald, zodat iedereen zijn overeenkomsten, contracten en documenten kan begrijpen.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

Aanbod

Een aanbod is een éénzijdige rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Een aanbod moet voldoende volledig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst en diegene die het aanbod doet moet de bedoeling hebben dat door de aanvaarding de overeenkomst ontstaat.

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Zowel een besloten vennootschap als een naamloze vennootschap kan aandelen uitgeven. Een aandeel geeft zeggenschapsrecht en winstrecht in de vorm van dividend.

Met de uitgifte van aandelen krijgt de vennootschap als rechtspersoon haar vermogen. Nieuwe aandeelhouders kunnen zich hierop inschrijven.

De waarde van een aandeel is afhankelijk van de onderliggende onderneming. Het geplaatste aandelenkapitaal plus eventuele agio vormen het beginvermogen, dat dan ook gelijk de intrinsieke waarde en het eigen vermogen van de onderneming is. Wanneer de onderneming winst maakt, neemt het eigen vermogen toe en dus de waarde van de aandelen. Wanneer de onderneming verlies lijdt, neemt het eigen vermogen af en dus de waarde van de aandelen.

Gerelateerde documenten

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst bevat een geheel van afspraken van aandeelhouders om tot een gezamenlijk optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die meestal niet in de wet of de statuten van de vennootschap geregeld zijn.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het  recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer en onder welke (juridische) voorwaarden het werk wordt openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verkocht en/of hergebruikt. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege en is veelomvattend, het is opgebouwd uit meerdere ondergeschikte rechten, en kan als geheel of in gedeelten op anderen worden overgedragen (in licentie geven).

B

Bruiklening/bruikleen

Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken. De ontvanger heeft de verplichting die zaak terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.

Bij een bruiklening is er geen sprake van een vergoeding zoals bij huur.

D

Daad van beheer/ Daad van bestuur

Daden van beheer of bestuur zijn handelingen die normaal gezien kaderen binnen het normaal beheer van een vermogen. Het zijn handelingen die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen. Zoals het verhuren van een onroerend goed voor een periode van minder dan 9 jaar.

Daad van beschikking

Een daad van beschikking is een rechtshandeling met betrekking tot een goed waarmee dat goed uit het vermogen verdwijnt (bv. verkoop, schenken), dan wel de rechten hierop ernstig worden verminderd (bv. vestigen van een vruchtgebruik of hypotheek op dat goed, verhuren voor een periode van meer dan 9 jaar). daden van beschikking kunnende omvang van het vermogen aantasten.

F

Freelance

Freelance is een in het arbeidsrecht een veel gebruikte term die niet in de wet voorkomt maar waarmee gedoeld wordt op het verrichten van arbeid zonder vaste dienstbetrekking.

De term freelance wordt gebruikt bij een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Freelance-arbeid verschilt van loondienst door de afwezigheid van een vast of langdurig dienstverband/arbeidsovereenkomst, regelmatige loonbetaling, de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de opdracht en een gezagsverhouding, waarbij de opdrachtgever, als de ‘baas’/werkgever, bepaalt hoe het werk zou moeten worden verricht. De werkwijze bepaalt een freelancer namelijk zelf; hij bepaalt ook wie het werk verricht (dat hoeft hij dus niet zelf te zijn). Een freelancer dient zoals elk bedrijf zelf in te staan voor fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen. Juridisch gaat het hier meestal om een ‘overeenkomst van opdracht‘.

Gerelateerde documenten

H

Handelshuur

De handelshuur of huur van een bedrijfsruimte (evenals de bijbehorende grond en onzelfstandige woning) is de huur en verhuur van:

  • gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) die krachtens een overeenkomst van huur en verhuur bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf
  • hotel-, kampeer-, restaurant- of cafébedrijf
  • een afhaal- en besteldienst
  • van een ambachtsbedrijf, indien die ruimte daartoe rechtstreeks voor het publiek toegankelijk is


Een handelshuur wordt doorgaans voor minstens 9 jaar afgesloten. Handelshuurovereenkomsten waarvan de duur langer dan 9 jaar is, worden verplicht door een notaris opgesteld.

Handelshuur pop-up

De handelshuur pop-up of handelshuur van korte duur is de verhuur van een onroerend goed (of gedeelten ervan) die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor kleinhandel en waarvan de duur gelijk aan of korter is dan één jaar.

De huurovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de contractueel voorziene duurtijd. Er is geen opzeg nodig.

Als de huurder het pand bij het verstrijken van de overeenkomst blijft betrekken, valt ze onder de handelshuurwet en wordt ze geacht te zijn aangegaan voor de duur van negen jaar.

Huur

Huur is het gebruik van goederen die aan een ander toebehoren in ruil voor een vergoeding. Het betaalde bedrag wordt eveneens huur genoemd.

Wanneer de goederen van een ander om niet (zonder vergoeding) gebruikt worden, dan spreekt men van een lening.

L

Lasthebber

Een lasthebber is diegene die een last ontvangt en op grond van de lastgeving, in eigen naam of in naam van de lastgever handelt.

Lastgeving

Een lastgeving is een overeenkomst van opdracht waarbij de lasthebber zich verbindt om namens en voor rekening van de lastgever één of meer rechtshandelingen te verrichten.

Lening / leenovereenkomst

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald. De uitlener krijgt daarmee een vordering op de lener en wordt schuldeiser. De lener krijgt een schuld en wordt schuldenaar.

Het aangaan van een lening is een overeenkomst, namelijk een leenovereenkomst, die zelf ook wel lening wordt genoemd.

Gerelateerde documenten

N

Nietig(heid)

Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht en hebben betrekking op de geldigheid van rechtshandelingen. Een nietige rechtshandeling heeft bij voorbaat het beoogde rechtsgevolg niet, terwijl bij een vernietigbare rechtshandeling het rechtsgevolg wel geacht wordt te bestaan, zolang de vernietiging ervan niet wordt uitgesproken. Nietigheid treedt in van rechtswege.

Een nietige rechtshandeling wordt met andere woorden geacht nooit te hebben bestaan. De nietigheid heeft dus retroactieve werking.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een relatieve en absolute nietigheid.

O

Oprichtingsakte / akte van oprichting

Een oprichtingsakte is een notariële akte op grond waarvan een besloten vennootschap en naamloze vennootschap moet worden opgericht.

P

Pop-Up

Pop-up is een concept dat wijst op de tijdelijke aard van een winkel, museum, restaurant enzovoort. Redenen om te kiezen voor een pop-upvestiging zijn onder andere de mogelijkheid om de markt af te tasten door een laagdrempelige inspanning (bv. niet gebonden zijn door lange huurcontracten/handelshuur) of de wens om in te spelen op actuele omstandigheden (bv. in de zomermaanden een pop-upwinkel openen aan een strand).

Gerelateerde documenten

R

Van Rechtswege

Van rechtswege betekent dat een juridisch gevolg automatisch intreedt op grond van de wet (door de werking van de wet). Er is geen specifieke handeling, zoals een beslissing van een rechter, voor nodig.

S

Statuten van een vennootschap

Statuten van een vennootschap zijn een door de notaris (BV en NV) opgemaakte tekst die deel uitmaakt van de oprichtingsakte van de vennootschap en waarin de naam, zetel en het doel van de vennootschap staan. Voor bepaalde vennootschapsvormen stellen de oprichters (VOF) zelf de statuten op.

Schuld

Een schuld ontstaat wanneer aan een afspraak is gemaakt een bepaald bedrag te voldoen voor een door iemand anders te leveren prestatie. De ander heeft een vordering, veelal uitgedrukt in geld, op de eerstgenoemde.

Een schuld kan ontstaan doordat een dienst of goed bij levering niet direct wordt voldaan. De persoon die een schuld heeft wordt schuldenaar of debiteur genoemd, de persoon die een vordering heeft schuldeiser of crediteur.

Stilzwijgende aanvaarding/toestemming

Stilzwijgende aanvaarding/toestemming is een rechtshandeling waarbij wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst als deze niet expliciet wordt tegengesproken.

Gerelateerde documenten

V

Vordering

Een vordering is het (op)eisen van iets bij iemand, aanspraak maken op iets; een schuld.

Virtueel assistent

Een virtueel assistent (meestal afgekort tot VA, ook wel virtual assistent genoemd) is doorgaans een freelancer en biedt professionele administratieve, technische of creatieve (sociale) ondersteuning aan klanten op afstand vanuit een thuiskantoor.

Door gebruik te maken van VOIP- services is het mogelijk om een virtueel assistent ook in te zetten voor het werk van bijvoorbeeld receptionist.

De opdrachten zijn gewoonlijk gering in aantal werkuren en vaak kortdurend, waardoor de virtueel assistent voor meerdere opdrachtgevers tegelijk kan werken.

Gerelateerde documenten